EOS во Глобалниот договор на ОН: Корпоративна одговорност за напредни.

Социјалната посветеност не е ништо ново за EOS. Со приклучувањето кон Глобалниот договор на ОН, темата стана посебна стратешка ориентација во групацијата. Во интервју со двајца експерти за усогласеност може да прочитате како целите на иницијативата може да бидат пренесени на сопствениот бизнис.

Време е.Време е.
 • Во 2021 година, EOS се приклучи на Глобалниот договор на ОН, глобална иницијатива за одржливост на Обединетите нации.
 • Приклучувањето значително ја зголеми брзината со која корпоративната одговорност се интегрира во корпоративната култура на EOS.
 • EOS моментално ги анализира своите можности да придонесе кон целите на иницијативата и открива потенцијал, којшто ќе биде формулиран во сопствените цели во следниот чекор и сумиран во стратегијата за КО.

Со приклучувањето кон Глобалниот договор на ОН во 2021 година, EOS уште еднаш ги нагласи своите напори да го промени светот на подобро, барем во сопствената сфера на влијание. Повеќе од 16.000 компании од над 160 земји сега учествуваат во иницијативата на Обединетите нации да го направат светот поодржлив и поправеден во трите области на животната средина, социјалата и управувањето (скратено: ESG).

Начинот на кој членовите ги спроведуваат целите на иницијативата може да изгледа многу различен во пракса. Се разбира, придружувањето не е доволно. Напротив: на почетокот, секој нов член мора да ги извлече сопствените цели од принципите на иницијативата и да ги стави во обврзувачка стратегија за корпоративна одговорност (КО). EOS моментално е во тој процес и ги анализира неговите точки на влијание. Две вработени за усогласеност, Алиша Кумар и Сибил Вајнгарт, ни кажуваат во едно интервју кои би можеле да бидат тие точки и што ќе се случи следно.

EOS во Глобалниот договор на ОН: Алиша Кумар и Сибил Вајнгарт разговараат за стратегијата за КО на EOS.

Од гледна точка на KO, што веќе оди добро во EOS?

Сибил: Основачкото семејство Otto отсекогаш веродостојно ги пренесувало етичките принципи на корпоративното управување. Во смисла дека ја живееме општествената одговорност во нашите деловни области, како внатрешно, така и надворешно. Минатата година, EOS за себе дефинираше четири полиња на дејствување за да се фокусира на: Одговорна наплата, заеднички напредок, финансиска одржливост и заштита на животната средина. Во рамките на компанијата воспоставивме и кодекс на однесување, на пример, како водич за нашите вработените. За сите надворешни засегнати акционерски групи, тоа е сигурна референтна точка на која може да се повикаат при нивната соработка со EOS.

Алиша: Дека EOS сноси одговорност кон своите вработени беше особено очигледно за време на пандемијата со Корона висусот. Сите се најдовме во домашна канцеларија исклучително брзо. Со цел да се заштити здравјето, соодветните прописи честопати се применуваа построго отколку што налага законот. Компатибилноста на работата и семејството беше исто така висок приоритет, на пример преку моделите за флексибилно работно време. Квалификуваните работници исто така може привремено да го намалат работното време доколку тоа го бара лична ситуација. На тој начин, EOS им овозможува на сите оние кои сакаат да го сторат тоа да ја прилагодат својата работа на нивните моментални околности, а не обратно.
EOS во Глобалниот договор на ОН: Сибил Вајнгарт, раководител за корпоративна усогласеност во Групацијата EOS
Членството во Глобалниот договор на ОН создава свест за потребата да извлечеме наша сопствена строга стратегија за КО од вредностите според кои веќе живееме.
Сибил Вајнгарт,
раководител за корпоративна усогласеност во EOS Group

Каков нов поттик очекувате од членството во Глобалниот договор на ОН?

Сибил: Членството во Глобалниот договор на ОН создава свест за потребата да ја извлечеме наша сопствена строга стратегија за КО од вредностите според кои веќе живееме. Да ја земеме темата за различноста: Во последниве години, мрежите како што се Queer@EOS и Female Empowerment Network W:isible се развија од посветеноста на вработените во EOS, со што ѝ дадоа лик на идејата за различноста во компанијата.

За да им даде стратешка насока на напорите, EOS неодамна создаде Одбор за различност и вклучување, кој исто така е поддржан од раководството. Денес знаеме дека разновидната и инклузивна корпоративна култура носи многу предности - било да е тоа поголема продуктивност на вработените, помала флуктуација на персоналот или одлучувачка конкурентска предност кога се натпреварувате за таленти.

Цели за одржлив развој: 17 цели за одржлив свет

Со Агендата за 2030 година, Обединетите нации подготвија патоказ за нашата иднина. Вклучува 17 цели за одржливост кои се насочени не само кон граѓанското општество, туку подеднакво кон сите влади и бизниси:

 • Цел 1: Да се стави крај на сиромаштијата, во сите нејзини форми и насекаде
 • Цел 2: Да се стави крај на гладувањето, да се постигне обезбеденост со храна и да се подобри исхраната, како и да се промовира одржливо земјоделство
 • Цел 3: Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојбата на сите за сите возрасти
 • Цел 4: Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојбата на сите за сите возрасти.
 • Цел 5: Да се постигне родова еднаквост и еманципација на жените и девојчињата
 • Цел 6: Да се обезбеди пристап до вода за сите и одржливо управување со водата и санитарните услови
 • Цел 7: Да се обезбеди пристап до достапна, сигурна, одржлива и современа енергија за сите
 • Цел 8: Да се промовира инклузивен и одржлив економски раст, вработување и пристојна работа за сите
 • Цел 9: Да се изгради отпорна инфраструктура, да се промовира инклузивна и одржлива индустријализација и да се поттикнуваат иновации
 • Цел 10: Да се намали нееднаквоста во и меѓу земјите
 • Цел 11: Градовите и населените места да станат безбедни, отпорни и одржливи
 • Цел 12: Да се обезбеди одржлива потрошувачка и производство
 • Цел 13: Да се преземат итни мерки за борба против климатските промени и нивното влијание
 • Цел 14: Да се заштитат и одржливо да се користат океаните, морињата и морските ресурси заради постигнување одржлив развој
 • Цел 15: Одржливо да се управува со шумите, да се спречи опустинувањето, да се запре деградацијата на земјиштето и да се спречи загубата на биолошката разновидност
 • Цел 16: Да се промовираат мирољубиви и инклузивни општества за одржлив развој, пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, одговорни и инклузивни институции на сите нивоа
 • Цел 17: Да се зајакнат средствата за спроведување и ревитализација на глобалното партнерство за одржлив развој

Во однос на различноста и управувањето со вработените, EOS е веќе добро позициониран. Што е со другите цели на Глобалниот договор на ОН?

Алиша: Генерално, Глобалниот договор на ОН следи 17 цели за одржливост, т.н. Цели за одржлив развој (SDG). Сега нема многу смисла една компанија да сака да ги користи сите 17 цели во исто време. Секоја компанија и секоја индустрија има различни лостови кои може да ги стави во движење за да ја постигне севкупната цел - одржлив, праведен свет. Затоа започнавме со анализа каде можеме да направиме најголема разлика како давател на финансиски услуги.
EOS во Глобалниот договор на ОН: Алиша Кумар, помлад службеник за корпоративна усогласеност во EOS Group
Мора да се запрашаме како можеме да работиме еколошки поодржливо. Особено во однос на потрошувачката на енергијата, употребата на технологијата, потрошувачката на енергија на серверите или потребата за службени патувања.
Алиша Кумар,
помлад службеник за корпоративна усогласеност во EOS Group

Што покажаа анализите?

Сибил: Во склад со нашата индустрија, целта број еден, борбата против сиромаштијата, е високо на листата. Би било многу интересно, на пример, повнимателно да се разгледа прашањето колку всушност треба да заработат луѓето денес за да можат да ги задоволат своите основни потреби. Така стигнуваме до четвртата цел, квалитетното образование. Подоброто финансиско образование е докажано средство за борба против презадолженоста во општеството. Непрофитната фондација EOS Finlit веќе има добри искуства во овој поглед на обуките во основните училишта за вистинскиот начин на ракување со парите. Внатрешно, фокусот е повторно на целите три и пет, здравје и благосостојба и еднаквост.

Алиша: Како давател на финансиски услуги воден од технологијата, оперативното деловно работење на EOS не остава многу голем еколошки отпечаток. Сепак, ние веруваме дека секој треба да го даде својот придонес овде - без разлика колку е голем. Затоа на агендата ја имаме и 13-тата цел – заштита на климата, која исто така игра голема улога во севкупниот контекст на Otto Group. Заедно со Otto Group, EOS работи на тоа да постигне климатска неутралност до 2030 година. Се запрашуваме како може да работиме еколошки поодржливо. Особено во однос на потрошувачката на енергијата, употребата на технологијата, потрошувачката на енергија на серверите или потребата за службени патувања.
EOS во Глобалниот договор на ОН: Алиша Кумар и Сибил Вајнгарт работат на патоказ за мерките за КО на EOS за целата групација.

Што ќе се случи следно?

Сибил: Следниот чекор е да ги извлечете вашите сопствени цели од целите идентификувани од Обединетите нации (ОН) и соодветно да се усогласат постоечките иницијативи за КО. Надворешно, тие вклучуваат, на пример, одговорни односи со потрошувачите и нивните податоци. Внатрешно, фокусот е на прашања како што се работно место без дискриминација, правична плата и добра рамнотежа помеѓу работата и животот.

Алиша: Надворешната консултантска куќа :response нѐ поддржа во препознавањето на клучните прашања. Таа веќе ја придружуваше Otto Group низ тој процес и знае на што да внимава. Во следниот чекор, ќе работиме заедно со бројни специјализирани единици за да формулираме конкретни цели и, врз основа на нив, да подготвиме патоказ со соодветни мерки за следните неколку години. Само тогаш поставените цели стануваат обврзувачки и само тогаш ќе биде можно да се измери успехот на нашата стратегија за КО.

Што значи терминот Корпоративна одговорност (КO) за Вас лично?

Алиша: Не само што EOS како компанија придонесува за одржливо деловно работење и дава придонес во општеството, туку и секој од нас го прави тоа преку заедничко разбирање на нашите вредности. Не само што сакам да ги живеам вредностите што ги водат моите постапки, туку и да ги вкотвам и да ги вметнам во мојата професионална и приватна средина. Како млада жена со мултикултурни корени, ја гледам различноста како една од суштинските теми, што не треба да биде нешто што би било „убаво да се има“, туку да биде незаменлива тема. Според мене, друга важна цел е транспарентното разјаснување и елиминирање на родовата нееднакност во однос на платите.

Сибил: За мене, КО е многу повеќе размислување што ESG го движи во деловната стратегија. Како луѓе и како компанија, мораме да се справиме со последиците од нашите постапки и за идните генерации. Тоа значи да се справиме со тоа чесно и транспарентно и да ги идентификуваме негативните влијанија што ги имаме врз општеството. Мислам дека EOS во тој поглед прави важен чекор напред со сопствената проширена стратегија за КО и конкретен патоказ. 
Photo credits: Sven Wied

Слободно разменувајте идеи со нас за Глобалниот договор на ОН!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Телефон: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com