Достоинствен и правичен третман кон потрошувачите од страна на EOS - EOS во Македонија
Top view of a stack papers and a smartphone.

Responsible collection

EOS се залага за достоинствен и праведен третман на потрошувачите и за одржливо олеснување на долгот поткрепено со решенија. 
Преглед за CSR

Ethical Collections by Treating Customers Fairly: Правични решенија за одржливо намалување на долгот

Развиваме правични планови за плаќање и индивидуални решенија за потрошувачите кои се соочуваат со посебни предизвици поради нивните лични околности. Како резултат на тоа, бевме во можност успешно да затвориме пет милиони случаи со долгови само во 2022/23 година.

За нас, достоинствената интеракција со потрошувачите што не ги исполниле обврските е од клучно значење. Затоа, во 2023 година воведовме политика на ниво на групацијата која бара од нашиот персонал, меѓу другото, да се служи со лесно разбирлив јазик и да биде тактичен. Покрај тоа, благодарение на технолошките иновации, како што се сервисните портали и четботите, им овозможуваме на потрошувачите да управуваат со своите плаќања без директен контакт. Во 2022/23 година, дури 61 процент од потрошувачите ја употребиле таа можност. Ние постојано ги подобруваме тие услуги со помош на повратни информации на пр., преку прашалници.
Маж скенира QR код на писмо од EOS со својот паметен телефон за да ја плати својата отворена побарување онлајн на EOS Порталот.

Tech-driven Transformation & Innovation: Промена на финансиите на подобро со технологијата

Сакаме да им понудиме на клиентите и потрошувачите целосно дигитален процес ширум целата групација. Во тој контекст, роботите, анализите на податоци и вештачката интелигенција ни помагаат да ја приспособиме нашата понуда на нивните потреби. Примери за тоа се индивидуалните планови за плаќање или со приближување кон потрошувачите со примена на патот што е најсоодветен за нив лично. Клучот на нашата работа е меѓународниот систем за наплата на долгови Kollecto+, кој обезбедува ефикасен процес и веќе е имплементиран во осум земји на EOS. 
View of a smartphone on which a chatbot is displayed.